Tillbaka

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

Svebios sammanfattande synpunkter:

  • Den straffbeskattning som föreslås för biodrivmedel innebär en försämrad miljö- och klimatstyrning inom transportsektorn och försvagar den svenska klimatpolitiken, samt minskar möjligheten att uppnå målet om en fossiloberoende transportsektor 2030. Den strider också mot Lissabonfördragets artiklar om klimat- och energipolitik. Den svenska regeringen måste agera kraftfullt för en annan tolkning av EU:s regelverk, så att det blir möjligt att fullt ut använda principen om att förorenaren ska betala även inom transportsektorn. EU-kommissionens tillämpning av statsstödsreglerna motverkar den svenska klimat- och energipolitiken.
  • Finansdepartementet och Energimyndigheten har inte tillräckligt tagit hänsyn till det kraftiga prisfall som inträffat för fossila drivmedel, och de föreslagna skattehöjningarna på biodrivmedel är, även inom ramen för regelverket om överkompensation, alltför stora.
  • Skattehöjningen på bensin och diesel är välmotiverad med tanke på de kraftigt fallande priserna på oljeprodukter, men höjningen bör göras större på diesel, för att jämna ut den skatteskillnad som finns mellan olika fossila drivmedel. Skattehöjningen bör tas ut som en höjd koldioxidskatt.
  • Med samma argument bör energiskatt snarast införas på fossil gas som används som transportbränsle.
  • Nedsättningen av skatten på diesel för de areella näringarna måste tydligt omfatta även biodiesel.
  • Höjningen av koldioxidskatten för näringslivet utanför den handlande sektorn är motiverad, men tydliggör samtidigt den mycket låga kostnaden för koldioxidutsläppen i den handlande sektorn. Kostnaden för utsläpp i den handlande sektorn måste också höjas kraftigt.
  • Skattebefrielsen för egenproducerad el bör avskaffas utom för småskalig produktion, i huvudsak i enlighet med förslaget, men den nedre gränsen för skattebefrielse bör sättas till 100 kW eller utformas som ett fribelopp. Genomförandet av ändringen bör ske från 1 januari 2016 och gälla även befintliga anläggningar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer