Tillbaka

Fördjupad utvärdering av Levande skogar

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om fördjupad utvärdering av Levande skogar.

Övergripande synpunkter

I rapporten beskrivs miljöarbetet i skogen som positivt och att det går i rätt riktning med många förbättringar under de senaste 15-20 åren. Trots det drar Skogsstyrelsen slutsatsen att det inte går att se någon tydlig trend i utvecklingen av miljön i skogen. Svebio delar inte den analysen och fakta för flertalet viktiga faktorer pekar åt positivt håll. Skogsstyrelsen utgår från att naturen är statisk och att varje avverkning innebär en förlust av naturvärde och att inga nya kan tillkomma när skogen utvecklas och tagen hänsyn växer in i nya bestånd. Vi delar inte den uppfattningen utan anser att den naturhänsyn som tas i dagens vardagsskogsbruk bidrar till att nya naturvärden skapas med tiden.

Målen för Levande skogar är i flera fall mycket svåra att uppnå och dessutom svåra att mäta. Miljömålssystemet behöver därför utvecklas för att alla aktörer ska förstå vad de arbetar mot och även så att systemet blir uppföljningsbart.

Vi använder oss av cookies.Läs mer