Tillbaka

Remissynpunkter på Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av EU-kommissionens förslag till ändringar och tillägg till reglering 651/2014, som gäller villkor för beviljande av statsstöd inom EU, och vill lämna följande synpunkter:

Fel att kunna ge stöd till icke-förnybar vätgas

Förslaget innebär att man kan ge stöd inte bara till infrastruktur för tankning av förnybart producerad vätgas utan också till ”vätgas som inte är förnybar”, endast med villkoret att det finns en tydlig plan för att senare ersätta denna vätgas med förnybar.

Detta regleras i punkt (10). I artikel 36.1b, anger man att stöd ska kunna ges till ”icke-förnybar vätgas” förutsatt att man når en GHG-reduktion på 70 procent jämfört med en fossil komparator på 94 g CO2/MJ. Vi anser att detta ger en felaktig klimatstyrning. All energiproduktion som använder fossilt bränsle måste undantas från statsstöd.

Fel att gynna fossil gas i vissa fall

Förslaget innehåller en del formuleringar som gynnar naturgasanvändning, med hänvisning bland annat till taxonomin. I artikel 46 om investeringsstöd till fjärrvärme och fjärrkyla finns i punkt 1c och punkt 1d(b) undantag för naturgas när det gäller möjligheten att ge stöd för byggande eller uppgradering av fossilbaserade anläggningar, med hänvisning till taxonomin.

I punkt 1d(c) finns liknande formulering om distribution och lagring av värme och kyla från naturgas. Mot bakgrund av den rådande bristsituationen och de höga priserna på gas i EU finns det givetvis ingen anledning att gynna fjärrvärme från fossil gas. Det ger också felaktig styrning av klimatomställningen och leder till inlåsningseffekter med fossilt bränsle.

Skatteundantag ska ges för alla biodrivmedel

I artikel 43 och 44 finns formuleringar som kan tolkas som att produktionsstöd och skatteundantag endast kan medges för biodrivmedel som framställs av råvaror som finns listade under Annex IX i förnybartdirektivet (artikel 43.3 och artikel 44.4). Vi anser att de här formuleringarna bör strykas (”and are made from the feedstock listed in Annex IX to that Directive”).

Man ska endast ställa krav på att bränslena uppfyller hållbarhets- och växthusgaskriterierna och inte diskriminera konventionella biodrivmedel i detta regelverk. Förnybartdirektivets krav måste gälla fullt ut utan att införa ytterligare restriktioner i GBER.

Felaktig styrning av fordonsflottan

Som vi påpekat i många andra remissyttranden är EU:s styrning av transportsektorns klimatpåverkan ologisk och saknar vetenskaplig grund. Styrning enligt ”zero tailpipe” istället för ”well-to-wheels” innebär att man bortser från utsläpp i livscykeln för fordon inklusive batterier och för del el som driver el- och vätgasfordon.

Förutom att utsläpp och miljöpåverkan inte hanteras saknar styrmedlen teknikneutralitet. Förslagets mycket generösa regler för stöd till så kallade ”rena noll-utsläppsfordon” i artiklarna 36a och 36b förstärker dessa brister.

Av:
Gustav Melin, vd, Svenska Bioenergiföreningen
Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen

Vi använder oss av cookies.Läs mer