Tillbaka

Remissvar: Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla nedan.

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  •  Svebio motsatte sig införandet av avfallsförbränningsskatten och stödjer förslaget om att avskaffa den. Energiutvinning från avfall är ett bra sätt att ta vara på avfallsresurser och bör inte särbeskattas utöver generella klimatstyrmedel.
  • Regeringen bör snarast återkomma med förslag om hur skatten på biooljor kan avskaffas. Det skulle få större påverkan på möjligheten att öka elproduktionen i kraftvärmen än avskaffandet av avfallsförbränningsskatten.
  • Ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka produktionen av planerbar elproduktion med biobränslen och avfallsbränslen. Det finns betydande potential att öka denna produktion på kort och medellång sikt.

Skatten på avfallsförbränning var fel från början

Svebio motsatte sig införandet av skatten på avfallsförbränning vid dess tillkomst. Det framgick av den utredning som låg till grund för skatten att den inte skulle få den avsedda styrande effekten för att åstadkomma ökad materialåtervinning. Skatteverkets utvärdering visar också att skatten inte haft den avsedda effekten.

Svebio anser att energiutvinning är ett bra sätt att ta vara på energitillgången i restavfall, dvs avfall som inte kan materialåtervinnas på ett säkert sätt utan risker för miljön. Modern avfallsförbränning innebär att skadliga ämnen kan oskadliggöras med mycket låga utsläpp till luft och vatten.

Eftersom de svenska avfallsförbränningsanläggningarna ingår i ETS, utsläppshandeln, finns även i fortsättningen ett starkt incitament för att sortera ut fossila material ur avfallsströmmarna. Anläggningar för utsortering av plast är i drift eller planeras på flera platser i landet.
I samband med revideringen av EU:s direktiv kopplade till den gemensamma energi- och klimatpolitiken måste Sverige bevaka att det skapas likvärdiga villkor för avfallsförbränning i Sverige och i andra medlemsländer. Alla fossila utsläpp från stora förbränningsanläggningar bör ingå i utsläppshandeln i samtliga EU-länder.

Avskaffad skatt på bioolja viktigare

För att möjliggöra ökad elproduktion i befintliga fjärrvärmesystem krävs en rad olika åtgärder. Avskaffad skatt på avfallsförbränning är bara en av dessa. Svebio har genom en enkät till samtliga producenter av biokraft i fjärrvärme och industri fått en god bild av vilka faktorer som begränsar utnyttjandet av befintlig elproduktionskapacitet och vilka hinder som finns för investeringar i ny kapacitet. Vi är beredda att dela med oss av detta underlag till regeringskansliet.

Av vårt underlag framgår att skatten på bioolja är en de viktigaste faktorerna för att kunna producera värme och el när efterfrågan är som störst, dvs under kalla vinterdygn. Fjärrvärmeföretagen måste alltid prioritera värmeleveransen. För att kunna producera el vid dessa tillfällen behöver man kunna producera värme i topplastpannor. För att inte öka utsläppen av fossil koldioxid är bioolja ett nödvändigt bränsle, men denna beläggs idag med samma skatt som fossil eldningsolja.

Svebio anser att den svenska regeringen måste agera för att undanta alla biooljor från beskattning genom att begära skatteundantag från EU-kommissionen.

Andra åtgärder för att öka biokraftproduktionen

Det finns ytterligare ett antal åtgärder som kan vidtas för att öka produktionen av biobaserad kraftvärme. En möjlighet är riktad upphandling i de elområden och regioner där det råder kapacitetsbrist. En annan är att se över prismekanismerna för att ge bättre ersättning för systemnyttor.

Avskaffad skattenedsättning för datahallar

Vi stödjer förslaget att avskaffa skattenedsättningen för el som används av datahallar. Alla företag inom tjänstesektorn bör behandlas likvärdigt i skattehänseende.

Av:
Gustav Melin, vd, Svenska Bioenergiföreningen
Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen

Vi använder oss av cookies.Läs mer