Tillbaka

Remissvar: Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Svebios remissyttrande över promemorian sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

  • Svebio stödjer förslaget om att under ett år sänka skatten på diesel inom de areella näringarna jordbruk, skogsbruk och vattenbruk.
  • Svebio vill samtidigt understryka vikten av att regeringen snarast återkommer med förslag om genomförandet av åtgärder för ett fossilfritt jordbruk och åtgärder för att stimulera produktion av förnybara biobränslen från jordbruksråvaror, i enlighet med de förslag Svebio presenterat i remissyttrande över utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67).
  • En stimulans av inhemsk produktion av biodrivmedel är nödvändig också för att öka den svenska och europeiska självförsörjningen och minska beroendet av drivmedelsimport, förutom att åtgärden ger snabb klimatnytta.
  • En rad andra verksamheter än de areella näringarna är idag pressade av höga bränslepriser. För bioenergibranschen innebär promemorians förslag en viss lättnad för de skogsentreprenörer som avverkar och samlar in biobränslen i skogen. För försörjningen av biobränslen är kostnaderna för frakterna från skogen till värmeverken en lika stor kostnadspost som kostnaden för uttransport i terrängen.
  • Önskvärda sanktioner mot Ryssland med anledning av anfallskriget mot Ukraina kommer med säkerhet att leda till ytterligare prishöjningar på drivmedel. Det förslag regeringen lagt 14 mars är otillräckligt, både när det gäller skattesänkningens nivå och varaktighet.
  • Svebios förslag är att man tar bort beskattningen av biodrivmedel inom reduktionsplikten, både koldioxid- och energiskatt. En sådan åtgärd skulle sänka priset utan att undergräva bränslebytet och klimatmålet 2030 för transportsektorn.

Av: 
Gustav Melin, vd, Svenska Bioenergiföreningen
Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen

Vi använder oss av cookies.Läs mer