Tillbaka

Svensk Fjärrvärme osynliggör bioenergin

Biobränslen står för den absoluta merparten av Sverige fjärrvärme. Flis, bark, spån, pellets, biooljor, returträ, torv och avfall av biologiskt ursprung står för två tredjedelar av bränslet i våra fjärrvärmeverk.

Men när Svensk Fjärrvärme annonserar (pdf) finns inte detta gröna bränsle! Texten i annonsen lyder så här:

”Vi värmer varandra med fjärrvärme. Till allas vår gemensamma värmepanna bidrar vi alla med bränslet. Fjärrvärmen värmer oss med det vi slänger, med sådant som ingen vill ha. Till exempel en gammal sko eller andra hushållssopor. Istället för att använda våra sinande resurser tar vi på det här sättet vara på energin i det som annars bara skulle gå till spillo. Och eftersom rörsystemet redan är på plats runt om i landet, kan vi löpande gå över till nya smartare bränslen närhelst de dyker upp. Se om du också kan få fjärrvärme på fjarrvarme.se

Jag hittade annonsen i tidningen Dagens Samhälle, men den har säkert publicerats i många andra tidningar. Annonsens bild föreställer ett förenklat värmesystem där man som energikälla i övre högra hörnet har stoppat ner en trasig gymnastiksko i en bränsletratt.

Vi på Svebio tycker naturligtvis att det är bra med fjärrvärme; det är ju ett av de viktigaste användningsområdena för biobränslen. Vi tycker förstås också att det är bra att man tar vara på hushållsavfall och annat brännbart avfall för energiutvinning. Eller att man utnyttjar spillvärme. Sånt som annars skulle gå till spillo.

Men när det gäller avfallet har kommunerna egentligen inget val. Det är förbjudet att tippa brännbart avfall idag. Tyvärr ökar avfallsmängderna fortfarande, i takt med ökad materiell konsumtion och en allt snabbare materialomsättning. Så det blir avfall, och ska vi ta om hand.

Men fjärrvärme är så mycket mer än att ta vara på avfall. För de allra flesta fjärrvärmeverk handlar det istället om att bränna rena trädbränslen. Mycket av det man eldar är också ”avfall” – eller snarare rena biprodukter, från sågverk, massafabriker och skogsavverkningar. Det är sönderdelat trä i olika fraktioner. Ofta är det helt trä, exempelvis sådan ved som ratats av kvalitetsskäl (rötskadat, sprucket) eller sådana trädslag som industrin inte vill ha. Det kan vara ved från röjningar och gallringar. Det kan också vara flis från salixodlingar.

Alla de här biobränslena som används för vår uppvärmning och för elproduktion är förnybar energi som byggts upp av våra träd i skogen med solens energi. Man kan säga att det är kemiskt lagrad solenergi. Grön energi som vi använder utan att utarma våra naturresurser. Här finns det ett budskap som är mycket större och mycket mer långsiktigt, och mycket vackrare, än Svensk Fjärrvärmes budskap om att vi tar vara på våra sopor.

Det är dags att berätta den fantastiska berättelsen om att det moderna Sverige får sin allra mesta värme från våra växande skogar, de gigantiska gröna solfångare som täcker två tredjedelar av Sveriges yta, och som binder koldioxid och bygger upp energirik biomassa som vi kan skörda. Det är den berättelsen våra värmeföretag måste berätta för sina kunder och det är den bilden de måste visa – inte ett par gamla utnötta skor!

/Kjell

PS: När man tittar på Svensk Fjärrvärmes statistik finns ytterligare ett exempel på hur bioenergin osynliggörs, eller förminskas. Man har i statistiken över fjärrvärmens bränslen infört en separat kategori för ”rökgaskondensering”, som naturligtvis inte är ett bränsle, utan en teknik för att utnyttja energin i fuktiga bränslen bättre. Så gott som allt detta fuktiga bränsle är biobränslen, men genom den här indelningen har en stor del av bioenergin fått en för allmänheten obegriplig rubricering.

Vi använder oss av cookies.Läs mer