Tillbaka

Synpunkter på utvärderingen av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014 – 2020 (EEAG, 2014/C 200/01)

Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter till Finansdepartementet i detta ärende med anledning av den konsultation som genomförs fram till 10 juli 2019, och vill framföra följande.

Syftet med gruppundantagsförordningen och riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi är att bidra till att uppnå EU:s mål inom klimat- och energipolitiken genom de undantag som görs från de generella statsstödsreglerna. Dessa mål upprepas bland annat i punkterna 3, 4 och 5 i riktlinjerna.

Vi instämmer i den generella inriktningen av statsstödsreglerna, att undvika skadliga stöd och subventioner, men vi anser att regelverket i vissa avseenden motverkat sitt syfte att understödja de mål som finns för klimatpolitiken. Problemen är väl kända av den svenska regeringen och de svenska myndigheterna och gäller framför allt tillämpningen av regelverket när det gäller beskattningen av biodrivmedel.

Sverige har redan genomfört en omfattande och nästan total omställning av värmesektorn, bort från fossila bränslen och till förnybara bränslen och energisystem. Det har lett till att utsläppen av växthusgaser från uppvärmning minskade med 90 procent mellan 1990 och 2017 (Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, mars 2019). Det viktigaste styrmedlet var den svenska koldioxidskatten, och utvecklingen bekräftar att skatteinstrumentet är ett effektivt styrmedel i en marknadsekonomi.

 

En liknande omställning måste ske inom transportsektorn för att Sverige ska nå målet om netto noll-utsläpp 2045, och delmålet om att reducera utsläppen i transportsektorn till 2030 med 70 procent jämfört med 2010.

Vi använder oss av cookies.Läs mer