Tillbaka

Statens Energimyndighets rapport Slopande av anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft (ER 2018:6)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade rapport på remiss, och önskar framföra följande synpunkter på rapporten:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Vi upprepar den principiella syn som vi framförde i vårt yttrande 15 juni 2017 över Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft (ER 2017:03). Vi noterar att Energimyndigheten då motsatte sig riktat stöd till havsbaserad vindkraft vid sidan av elcertifikatsystemet.
  • Vi anser att det inte är motiverat att ge stöd till havsbaserad vindkraft utöver elcertifikatsystemet. Vi anser att ett sådant stöd strider mot grunderna för elcertifikatsystemet, snedvrider konkurrensen inom elcertifikatsystemet och tränger undan annan mindre kostsam förnybar elproduktion. Stödet leder därmed till en omotiverad samhällsekonomisk kostnad utan miljö- eller klimatnytta.
  • Vi noterar att slopad anslutningskostnad innebär en kraftig subvention utöver elcertifikaten på 0,8 – 1,10 miljarder kr per TWh produktionskapacitet.
  • Vi noterar att kostnaden kommer att belasta stamnätsavgiften, vilket innebär att den får bäras av alla elkunder.
  • Elcertifikatsystemet bör förändras eller kompletteras med ett regelverk som ger stöd till förnybar effekt, inte bara ny förnybar elproduktion, i enlighet med de formuleringar som antogs i energiöverenskommelsen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer