Tillbaka

Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över handlingsplanen för hållbara transporter i Örebro län och vill framföra följande.

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svebio anser att samhället ska använda generella styrmedel, typ koldioxidskatt, och sedan låta marknadens aktörer fritt välja tekniska lösningar och andra åtgärder.

Svebio organiserar omkring 250 företag verksamma i hela försörjningskedjan för bioenergi, från råvaruproduktion via förädling till slutanvändning. Svebios nätverk BioDriv engagerar ett 60-tal företag aktiva inom biodrivmedel.

Rapporten innehåller ett stort antal förslag till åtgärder för regionen, kommunerna samt företag och privatpersoner. Vi instämmer med inriktningen av åtgärderna och behovet av att ställa om transportsektorn och mönstra ut fossila drivmedel, men vi avstår från att kommentera åtgärdsförslagen i detalj.

Vi vill emellertid ge några synpunkter på frågor som tas upp i planen direkt kopplade till biodrivmedel.

Vi använder oss av cookies.Läs mer