Tillbaka

Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade utredning och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

 • Förslaget har så allvarliga brister att regeringen inte bör använda det som grund för en proposition till Riksdagen. Som framgår av utredningens konsekvensbeskrivning kommer det föreslagna bonus-malussystemet inte att leda till mer än en mycket marginell minskning av utsläppen av klimatgaser från biltrafiken. Förslaget ligger därmed inte i linje med de mål som satts upp av Riksdagen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, och som preciserats av FFF-utredningen (80-procentig reduktion av utsläppen till 2030) och av Miljömålsberedningen (70-procentig reduktion till 2030).
 • Förslaget kan beskrivas som en mycket begränsad justering av det befintliga fordonsskattesystemet, med en ökad supermiljöbilspremie för elbilar och en förbättring för dieselfordon i förhållande till bensinbilar. Bilar som kan drivas med förnybara drivmedel som etanol och biogas missgynnas genom förslaget.
 • Statlig styrning för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn bör ske på ett kostnadseffektivt sätt i första hand med generella styrmedel som koldioxidskatt och i andra hand med metoder som ger samma effekt som en koldioxidskatt. Därigenom kan olika metoder för fordonsdrift med låga klimatgasutsläpp konkurrera på lika villkor, och direkta subventioner till fordonsköparna, där det inte går att avgöra om fordonen kommer att köras på fossilt eller förnybart bränsle, kan undvikas.
 • Om ett bonus-malussystem införs måste det utformas med följande inriktning:
  – Systemet måste utgå från klimatnyttan och behandla olika typer av fordon på ett likvärdigt sätt. Elfordon får inte ensidigt gynnas på bekostnad av fordon som drivs med förnybara drivmedel.
  – Fordonens klimatpåverkan måste beräknas utifrån livscykelpåverkan (well-to-wheels eller beräkning enligt hållbarhetsbesked), inte utifrån utsläpp från avgasröret, där man förutsätter att bränslet är fossilt.
  – För fordon som kan drivas med förnybart bränsle bör man utgå från tankning med sådant bränsle (biogas, etanol), men för att erhålla subvention ska dessa bilar erläggas tankningskrav med det förnybara bränslet.
  – Regelverket måste vara rimligt långsiktigt för att skapa klara villkor för marknadens aktörer.
 • Om ett bonus-malussystem införs stödjer Svebio det alternativa förslag som presenterats av Stockholms miljöförvaltning. Detta förslag har klara fördelar framför det förslag som lagts av utredningen. Det kan direkt kopplas till en klimatmärkning A – G, liknande den märkning som finns för exempelvis hushållsmaskiner, och behåller en tydlig miljöbilsdefinition. Bägge dessa komponenter är av central betydelse för att på ett enkelt sätt informera alla kategorier av bilköpare om fordonens klimatprestanda.

Vi använder oss av cookies.Läs mer