Lucka 14

Dags för lucka 14 i Svebios julkalender

P14_webb

De svenska utsläppen av växthusgaser har minskat kraftigt sedan 1980 (som vi såg i lucka 11). Om vi också räknar med de upptag av koldioxid som sker i våra skogar blir minskningen ännu större. Vi närmar oss ett läge där nettoutsläppen inom Sveriges gränser går mot noll.

Den svenska skogen binder varje år netto in omkring 40 – 45 miljoner ton koldioxid. Bruttoinbindningen i skogarna är omkring 160 miljoner ton, men tre fjärdedelar av tillväxten avverkas varje år. Nettoökningen rapporteras inom förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)*, som inte ingår i den ordinarie klimatrapporteringen. Mellan 1990 och 2018 minskade utsläppen av växthusgaser från 71,2 miljoner ton CO2 till 51,8 miljoner ton CO2.

Samtidigt låg nettoupptaget i LULUCF-sektorn kring 40 miljoner ton CO2, med variationer mellan 30 och 45 miljoner ton. Sammantaget var det en minskning av klimatpåverkan inom Sveriges gränser från 36,7 miljoner ton CO2 1990 till 9,8 miljoner ton 2018. Det innebär att klimatpåverkan 2018 låg under 1 ton CO2 per person.

Från 1980 är minskningen i nettoutsläpp ännu större. Då var växthusgasutsläppen nära 100 miljoner ton, medan tillväxtöverskottet i skogen låg på samma nivå som idag.

OBS! De här siffrorna inkluderar inte vår påverkan på klimatet genom konsumtionen av importerade varor som ger utsläpp vid produktionen i andra länder, och inte heller den klimatnytta som skapas i andra länder genom att de använder svenska skogsprodukter.

*LULUCF betyder Land Use, Land Use Change and Forestry

Västhusgasbalans

växthusgasbalans

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade från 71,2 milj. ton CO2 1990 till 51,8 milj. ton CO2 2018, eller med 27 procent. Samtidigt låg upptagen i skog och mark konstant kring 40 milj. ton CO2. Nettoutsläppet minskade därför från 36,7 milj. ton CO2 1990 till 9,8 milj. ton CO2 2018. Källa: Naturvårdsverkets klimatrapportering.


Vi använder oss av cookies.Läs mer