Lucka 11

Dags för lucka 11 i Svebios julkalender!

P11_webb

1980 var de svenska växthusgasutsläppen 97,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Förra året hade utsläppen sjunkit till 49,8 miljoner ton, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.

De svenska utsläppen av koldioxid var 1980 omkring 80 miljoner ton, och hade redan då sjunkit från en toppnotering på omkring 90 miljoner ton i mitten av 1970-talet.

De totala växthusgasutsläppen inkluderar också andra växthusgaser, som metan och lustgas, men koldioxid är helt dominerande när det gäller klimatpåverkan, varför det i första hand gäller att ersätta fossila bränslen.

Av utsläppen förra året på 49,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter var drygt 40 miljoner ton koldioxid, också här en halvering mot 1980. Det är de lägsta svenska växthusgasutsläppen sedan 1953, enligt ClimateWatch, som redovisar långsiktiga utsläppstrender för alla världens länder.

Utsläppen av koldioxid och övriga växthusgaser har alltså halverats från 1980 till idag. Sedan 1990, då Kyotoprotokollet trädde i kraft, har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med 27 procent.

De minskade svenska utsläppen beror främst på den minskade oljeanvändningen.

Sveriges historiska koldioxidutsläpp

utsläpp - bnp - klimatpolitiska rådet

De svenska utsläppen av koldioxid har minskat ända sedan 1970-talet, och halverats sedan 1980. Diagrammet är från Klimatpolitiska rådet och bygger på flera olika historiska källor.

Växthusgasutsläppen per invånare har minskat med 59 procent sedan 1980. Då orsakade varje svensk utsläpp av 11,7 ton CO2-ekvivalenter. Förra året låg den siffran på 4,82 ton. Det är nästan exakt lika mycket som det globala koldioxidutsläppet per världsmedborgare, som enligt Global Carbon Project var 4,8 ton CO2.


Vi använder oss av cookies.Läs mer