Baltpool

Svebio inleder ett samarbete med det statliga litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets i Sverige. Genom handelsplatsen blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning.

förnybar energi

Foto: Pixabay

Den digitala handelsplatsen International Biomass Exchange, Baltpool, etablerades i Litauen 2013 och har sedan dess vidgat sin verksamhet till Lettland, Estland, Danmark, Finland, Sverige och Polen. Omsättningen ökar varje år och 2021 i energitermer förmedlades 5,7 TWh bränsle via Baltpool 2021.

Varför behövs en biobränslebörs?

Alla råvaror och energislag som har någon större betydelse handlas på börser. Biobränslen börjar få en sådan betydelse att börshandel kommer att hjälpa branschen att växa snabbt och ge stabilare priser. Med ökande kostnader för utsläppsrätter kommer efterfrågan på biomassa för energi att öka drastiskt i kraftvärmeverk för investeringar i bioraffinaderier och konvertering av kolkraftverk på kontinenten.

En handelsplats med transparenta priser och volymer ger information till styrelseledamöter, banker och pensionsfonder om att det finns stora pålitliga och hållbara energimängder av biomassa. Detta är mycket viktigt för en fortsatt kraftig expansion av branschen och gynnar alla bioenergiföretag. På en börs kan  företag också säkra pris flera år framåt och på så vis minska sin risk.

Investerare och finansiärer känner sig mer trygga i sina investeringsbeslut om de kan säkra bränslevolymer genom börshandel som de är vana vid från andra energislag.

För mer information: Se vårt webinarium Heating season summary on biomass exchange”om Baltpool från maj 2021.

Vi använder oss av cookies.Läs mer