Seminarium med workshop: Nya styrmedel för investeringar i svenska bioraffinaderier

Seminarium med workshop: Nya styrmedel för investeringar i svenska bioraffinaderier

Tid: Måndag 8 april, kl. 12.30 – 17.00, inledande med lunch.
Plats: KonferensHuset, Drottninggatan 55, Stockholm.
Pris: 300 kr (ex. moms) inkl. lunch. Gratis för talare och projektdeltagare. Anmälan krävs. Obs, anmälan är bindande men du har rätt att utse en ersättare.
Anmälan: Gör din anmälan här (OBS, Strikt begränsat antal platser. Först till kvarn!)
Kontaktperson: Tomas Ekbom, 070-2761578 eller tomas.ekbom@svebio.se


Sverige har ersatt cirka 20 procent fossila drivmedel med biodrivmedel, men till mycket stor del med importerade biodrivmedel. Flera teknologier utvecklas och flera företag projekterar bioraffinaderier.
Långsiktiga och verkställande styrmedel är dock nödvändiga för att förverkliga investeringar i inhemsk produktion.

Kom och forma framtiden för svenska biodrivmedel!

För mogna industrier finns stora politiska, finansiella och operativa risker med nya teknologier. Det finns god kunskap men faktorer och aspekter som kommersialisering, investeringar i förändring och nya anläggningar har inte beaktats. Det finns en en osäkerhet för investeringar. Sverige har en internationellt framskjuten position, men försprånget och en storskalig industrialisering av framtidens bioraffinaderier riskerar att gå förlorad.

Svebio och Svenskt Förgasningscentrum (SFC) inbjuder branschen att vara med och forma innehåll i förslag, vilket ger branschen en långsiktighet.

 • Anna Elofsson, Sekreterare biojetbränsleutredningen, Regeringskansliet, presenterar den nya biojetutredningen.
 • Andreas Kannesten från Miljö- och Energidepartementet presenterar erfarenheter från reduktionsplikten på väg och arbetet framåt samt skattebefrielsen för högkoncentrerade biodrivmedel efter 2020.
 • Joakim Lundgren vid Svenskt förgasningscentrum (SFC) diskuterar styrmedel och förgasningsanläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige.
 • Tomas Ekbom från Svebio leder workshopen att konkret föreslå hur investeringar i nya biodrivmedel kan underlättas.

Viktiga frågor som ska besvaras är:

 • Hur ska nivåerna i reduktionsplikten utvecklas för biodrivmedel till 2045?
 • Hur ska höginblandade och rena biodrivmedel kunna vara kvar?
 • Vilka risker och faktorer bedöms som mest viktiga för att möjliggöra investeringar?
 • Hur ska flyget och sjöfarten inkluderas i målet om klimatreduktion?
 • Hur ska teknologier som är under utveckling kunna få möjlighet fortsatt stöd och chans att konkurrera på lika villkor?
 • Vilka styrmedel saknas för en storskalig implementering genom exempelvis förgasningsteknik?

Tomas Ekbom, Joakim Lundgren, Anna Elofsson, Andreas Kannesten, Alexander Schenk och Martin Gavelius.

Tomas Ekbom, Joakim Lundgren, Anna Elofsson, Andreas Kannesten, Alexander Schenk och Martin Gavelius.

Detaljerat program (Ladda ned som pdf)

12.30 REGISTRERING MED LUNCH, KonferensHuset, Drottninggatan 55, Stockholm

13.30 Välkommen med introduktion av workshop
Tomas Ekbom, Svebio och Joakim Lundgren, SFC

13.40 Biojet för – Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
Anna Elofsson och Andreas Kannesten, Regeringskansliet

14.00 Reduktionsplikt för vägtrafiken – erfarenheter och framåtblick
Andreas Kannesten, Regeringskansliet

14.20 WORKSHOP DEL A – FAKTORER KRING INVESTERINGAR I OLIKA TYPER AV BIORAFFINADERIER

 • Vilka faktorer anses spela en central roll i beslutsprocessen för att investera i ett bioraffinaderi? Vilka faktorer driver beslutsprocesser?
 • Vilka är erfarenheterna av olika nivåer på beslut som finns på projekteringar för nya svenska bioraffinaderier?
 • Vad ger en riskklassificering av centrala faktorer för bioraffinaderier, främst avseende på finansiella risker med påverkan i varje beslutsprocess.

15.00 Kaffe och kaka

15.20 WORKSHOP DEL B – FÖRSLAG TILL STYRMEDEL FÖR VÄG, SJÖ OCH FLYGET

 • Hur ska reduktionsplikten utvecklas till 2045. Hur ska styrmedel för rena biodrivmedel utvecklas? Möjlighet att ge inspel till och synpunkter på ett utarbetat förslag som ska lämnas till utredningen genom Svebios försorg.
 • Kan biodrivmedel baserade på energigrödor, biprodukter och skogsråvaror premieras med en kvot inom plikten? Förslag diskuteras med målet att möjliggöra storskalig produktion för att realisera potentialen i Sverige.
 • Diskussion kring förslaget kring en reduktionsplikt för flyget. Är det tillräckligt och ger det svensk produktion? Ska sjöfarten på samma sätt omfattas av en kvotplikt eller reduktionsplikt, eller annan marknadsmekanism?

16.00 Erfarenheter vid miljardinvestering i klimatprojekt
Alexander Schenk, Europeiska Investeringsbanken

16.20 Presentation av grupper, del A + B med diskussion och sammanfattning
Martin Gavelius, K&M Industria

17.00 SLUT FÖR DAGEN

(Programmet kan komma att ändras.)


Organiserat av:

Svebio SPC


Om BioDriv

BioDriv är Svebios öppna nätverk för organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel. Läs mer: svebio.se/om-oss/vara-natverk/biodriv

Om Svenskt Förgasningscentrum (SFC)

SFC är ett kompetenscenter där akademiska aktörer samverkar med industrin och har en budget på 540 miljoner kronor. Som ett led i regeringens mål till 2030 gör SFC nu en stor satsning på biomassaförgasning till biodrivmedel. Läs mer: www.ltu.se/centres/Svenskt-forgasningscentrum-SFC


Vi använder oss av cookies.Läs mer