Tillbaka

Yttrande över Promemoria med förslag till förordning om elbusspremie

Svenska Bioenergiföreningen har inte fått ovanstående promemoria på remiss, men önskar framföra följande synpunkter.

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Förslaget om att införa en särskild subvention för elbussar motiveras bristfälligt i promemorian.
  • Svebio föredrar generella styrmedel och anser att staten så långt möjligt bör arbeta med teknikneutrala stöd. Direkta subventioner bör undvikas.
  • Elbusspremien kommer att försämra konkurrenssituationen för andra klimatvänliga bussar.
  • Promemorians statistik över det befintliga bussbeståndet är inaktuell. Andelen klimatvänliga bussar är avsevärt större än vad som framgår av promemorian.
  • Promemorian saknar en konsekvensanalys som visar hur den föreslagna premien påverkar konkurrenssituationen för andra miljövänliga bussar och utsläppen generellt från busstrafiken.
  • Promemorian saknar också motiv för nivån på elbusspremien.

Vi använder oss av cookies.Läs mer