Tillbaka

Utredningen om en fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Svebio och BioDriv har erbjudits att yttra sig över remiss avseende ”Utredningen om en fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)” (Dnr N2014-7434-E).

Svebios och BioDrivs synpunkter i sammanfattning:

  • BioDriv välkomnar utredningen och ställer sig i stort bakom utredningens förslag och slutsatser. BioDriv hoppas att denna utredning kan vara startskottet för en långsiktig och stabil klimat- och energipolitik för transportsektorn i Sverige.
  • För att vi ska uppnå riksdagens uppsatta mål för 2030 samt 2050 mål måste insatser och beslut tas snabbt och på bred front. Vi kan inte avvakta med åtgärder till år 2020. För att skapa en styrning i enlighet med 2030 och 2050 målen bör dessa baseras på utsläppsreduktion istället för dagens volymkrav. Riksdagen bör därför snarast fastställa utredningens övergripande klimatmål samt specifika utsläppsreduktionsmål för transportsektorn, i enlighet med vad utredningen föreslår:
    • 15 procent minskade klimatutsläpp per försåld energi till år 2020
    • 28 procent minskade klimatutsläpp per försåld energi till år 2025
    • 50 procent minskade klimatutsläpp per försåld energi till år 2030
    • 75 procent minskade klimatutsläpp per försåld energi till år 2040

Vi använder oss av cookies.Läs mer