Tillbaka

Uppdrag om förslag till ny lagstiftning om virkesmätning

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om förslag till ny lagstiftning om virkesmätning. Svebio vill framföra följande:

Virkesmätningslagen har i sin nuvarande utformning fungerat bra på virkesmarknaden och nuvarande virkesmätningssystem har ett stort förtroende hos både säljare och köpare av virke. Detta förtroende är viktigt att bibehålla när en ny lagstiftning eventuellt införs och då även inkluderar energisortimenten. Svebio stödjer i stort lagförslaget. Det är viktigt att virkesaffärer och även energiaffärer är korrekta och transparenta både för säljare och köpare. Eftersom skogsråvaran alltmer förutspås att användas till mer än sågade varor och pappersmassa är det logiskt att lagen anpassas till att inkludera fler sortiment.

Svebio är positiva till att lagstiftningen föreslås vara teknikneutral och bara berör noggrannhet och egenkontroll. Lagstiftningen ska ju inte i sig vara ett hinder för teknikutveckling.

Vi använder oss av cookies.Läs mer