Tillbaka

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rapporten på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Våra medlemmar är företag engagerade i hela försörjningskedjan för bioenergi. I vårt nätverk BioDriv finns cirka 130 personer och ett 50-tal företag verksamma med biodrivmedel, både råvaruproducenter, bränsleleverantörer och slutanvändare.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  •  Regler för miljözoner bör enbart utgå från utsläpp och bullernivå, inte från bränsle eller energibärare. Man måste också ta hänsyn till samlade miljö- och klimateffekter.
  • Styrmedlen måste också vara proportionella, dvs den samhällsekonomiska kostnaden måste stå i proportion till miljövinsten. Det föreslagna regelverket kan leda till mycket höga kostnader för bilisterna för att uppnå mycket begränsad miljönytta.
  • Det mest angelägna idag är att fasa ut användningen av äldre fordon med relativt höga utsläpp. Ett tydligt märkningssystem på fordonen bör införas för att underlätta kontroll av dessa fordon.
  • Inriktningen bör vara att alla fordon i framtiden ska ha låga utsläpp och låg klimatpåverkan, oberoende av bränsle och motortyp, men att alla fordon ska kunna användas i alla bebyggelsemiljöer. Regelverken ska så långt möjligt vara teknikneutrala.
  • Svebio avstyrker förslaget att införa en miljözon 3 för enbart elfordon och vätgasdrift.
  • Om en miljözon 3 införs bör inte elhybrider inkluderas eftersom det inte finns någon möjlighet att kontrollera om de körs på el eller fossilt bränsle inom zonen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer