Tillbaka

Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, önskar utnyttja möjligheten att ge skriftliga synpunkter på det material Energimyndigheten presenterat med sikte på Kontrollstation 2015 rörande elcertrifikatsmarknaden.

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Analysen av biokraft är obefintlig eller svag. Materialet har en slagsida till förmån för analys av vindkraftsutbyggnaden. Det finns en betydande potential för fortsatt utbyggnad av biokraftproduktion.
  • Den svenska elpolitiken bör bli föremål för en samlad analys. Den nuvarande politiken skapar ett stort elöverskott som leder till pressade marknadspriser och snedvridningar av konkurrensen på energimarknaden.
  • För att minska obalansen bör kärnkraftskapacitet läggas i malpåse eller helt avvecklas.
  • Torvbaserad elproduktion bör även fortsatt ha elcertifikat.
  • Frågan om kvotplikt för industrin bör tas upp i det fortsatta arbetet
  • Bättre information i systemet bör skapas genom månadsvis redovisning av den kvotpliktiga elanvändningen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer