Tillbaka

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till förändrat Energieffektiviseringsdirektiv och förändrat EPBD-direktiv

Enligt Svebios uppfattning är det övergripande upplägget av EU:s energi- och klimatpolitik felaktigt. EU borde, precis som Sverige, i första hand använda generella styrmedel enligt principen förorenaren betalar (PPP). Sektorerna utanför ETS styrs mest rationellt med koldioxidbeskattning och andra miljöavgifter, samt genom andra åtgärder begränsa miljöpåverkan.

Genom en sådan styrning kan man undvika detaljreglering på EU-nivå, liksom subventioner och kvoteringar. Marknadens aktörer kan då välja bästa teknik till lägsta kostnad.

Det är anmärkningsvärt att koldioxidbeskattning över huvud taget inte nämns som ett alternativ i direktivet.

Genom den förändring som föreslås av artikel 7 försvinner den referens till koldioxidbeskattning som idag finns i direktivet. Texten om energi- och koldioxidskatter som ett alternativ till att inrätta kvotsystem i det nu gällande direktivet (artikel 7.8.a i 2012/27/EU) ersätts med en artikel 7b ”alternative policy measures” utan omnämnande av energi- och koldioxidskatter. Vi anser att koldioxidskatt tydligt måste utpekas som lämpligt alternativt styrmedel i artikel 7b.

I enlighet med vår uppfattning om generella styrmedel, främst koldioxidbeskattning, avråder vi från införande av administrativt betungande system som vita certifikat. Det är viktigt att sådana system är frivilliga för EU:s medlemsländer.

Vi använder oss av cookies.Läs mer