Tillbaka

Svanenmärkning av biodrivmedel, version 3.0 februari 2017

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Inom Svebio finns nätverket BioDriv som engagerar ett 60-tal företag och cirka 130 personer verksamma med alla typer av biodrivmedel i Sverige, både med råvaruförsörjning, förädling, distribution och teknikutveckling.

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Alla drivmedel som ger en stor växthusgasreduktion är att betrakta som avancerade och bör utnyttjas för att nå de mycket ambitiösa mål som finns i Norden för omställning av transportsektorn.
  • Man bör inte införa begränsningar i användningen av biodrivmedel från åkergrödor.
  • Man bör inte begränsa användningen utifrån enskilda råvarukategorier utan basera bedömningen av drivmedlen utifrån klimatnytta och uppfyllande av stränga hållbarhetskriterier, lika för alla råvaror.
  • Högblandade eller rena biodrivmedel är lika värdefulla som lågblandade. Inom relativt kort tid måste alla drivmedel bli fossilfria om vi ska klara klimatmålen.
  • Man måste ställa högre krav på de fossila bränslen som ingår, t ex genom att kräva låga oljespill och stoppa användningen av råvara från Arktis.

Vi använder oss av cookies.Läs mer