Tillbaka

Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Svebio välkomnar att konsumenterna kan få tydlig information om olika drivmedels klimatnytta.
  • Märkningen bör göras mer begriplig för allmänheten genom att ange växthusgasreduktion i procent jämfört med rent fossilt bränsle, inte gCO2/MJ.
  • Det bör vara möjligt att märka drivmedlet efter aktuell klimatnytta, inte bara prestanda året före.
  • Märkning av el grundat på ursprungsgarantier bör inte genomföras nu.
  • Fossila drivmedel måste ange ursprungsland.

Vi använder oss av cookies.Läs mer