Tillbaka

SOU 2013:46 - Beskattning av mikroproducerad el mm

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått ovanstående betänkande på remiss, men önskar avge ett yttrande i ärendet. Svebio organiserar omkring 300 företag i hela bioenergibranschen, bland dem ett flertal producenter av biokraft i fjärrvärmen och i skogsindustrin, samt företag som tillverkar utrustning för biokraftproduktion och företag som levererar biobränslen för elproduktion.

Svebios synpunkter i sammandrag:

  • Svebio instämmer i ambitionen att skattebefria egenanvändning av privat egenproduktion av förnybar el. Regelverket ska vara teknikneutralt.
  • Utredningen har inte uppmärksammat den potential som finns för småskalig egenproduktion av biokraft.
  • För att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling av elsystemet bör prissättningen av el ske med timmätning och timdebitering. Nätet kan inte användas som ”bank” där man kvittar dyr vinter-el mot billig sommar-el kilowattimme för kilowattimme.
  • Utredningen har i första hand bedömt nettodebiteringen som en fråga om skatteteknik. Svebio kan inte bedöma om utredningens resonemang är riktiga, men konstaterar att nettodebitering redan tillämpas i flera EU-länder.
    Om alternativet skattereduktion används bör man sträva efter att utforma ett förenklat system som kan hanteras av elleverantören och ge information direkt på elräkningen.
  • Svebio stödjer förslaget om att avskaffa den generella skattefrihet för vindkraft som gäller för företag som inte yrkesmässigt levererar el. Den nuvarande ordningen har lett till betydande snedvridning av konkurrensen mellan olika produktionsslag inom elcertifikatsystemet och mellan olika vindkraftsproducerande företag. Det har också gett otillbörliga fördelar för vindkraft kombinerad med värmepumpar i förhållande till fjärrvärme.

Vi använder oss av cookies.Läs mer