Tillbaka

Riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 - 2020

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade underlag och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

Vi delar Energimyndighetens uppfattning att anslaget till energiforskning behöver höjas mot bakgrund av de stora krav som ställs på omställning av energisystemet både nationell och internationellt.

  • Vi stödjer den ökade satsningen på internationell samverkan, och vill särskilt betona Sveriges ansvar för att utveckla bioenergiteknik som är anpassad för utvecklingsländer.
  • Vi stödjer inriktningen mot att genomföra fler demonstrations- och pilotprojekt för att brygga över klyftan mellan forskning och marknadsintroduktion.
  • Vi är kritiska till att en del av de visioner som formulerats är för allmänt hållna. Utifrån det övergripande målet om ett 100 procent förnybart energisystem, måste man också formulera visioner för 100 procent förnybar energiförsörjning i alla sektorer, inklusive industrin. Delarna måste stämma med helheten.
  • Vi vill framhålla biokraftens betydelse i ett 100 procent förnybart elsystem, som baskraft och som balanskraft. Det behövs forskning och utveckling kring biokraftproduktion, både för att utnyttja alla produktionsunderlag och för att höja verkningsgraderna. Också på detta område krävs pilot- och demonstrationsprojekt.
  • Vi vill också framhålla den strategiska betydelsen för svensk industri att utveckla anläggningar för gemensam produktion av material och energi från biomassa. Här har Sverige och de andra nordiska länderna en internationell tätposition som måste förstärkas.
  • Omställningen av transportsektorn måste påskyndas. Här krävs framför allt tydliga och långsiktiga styrmedel. Men det kommer också att krävas ytterligare teknikutveckling för produktion av biodrivmedel både för vägtransporter, arbetsmaskiner, flyg och sjöfart.

Vi använder oss av cookies.Läs mer