Tillbaka

Remissyttrande över Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade utredning.

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svebio har ett nätverk, BioDriv, för ett 60-tal företag verksamma inom försörjningskedjan för biodrivmedel. Här finns företag som arbetar med råvaror, produktion, teknikutveckling, marknad och slutanvändning av biodrivmedel. Bland företagen finns många aktörer som idag ser på möjligheterna inom bioflygbränsle.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Svebio stödjer förslagen om att fastställa mål för minskad klimatpåverkan från flyget och införandet av en reduktionskvot för flygbränsle som tankas i Sverige.
  • Svebio anser att kvotkurvan bör vara linjär från 2021 till 2030, dvs öka snabbare under åren 2021 – 2025 än utredningen föreslår. Inom ramen för reduktionskvoten bör en viss andel reserveras för biobränsle från ligno-cellulosa.
  • Svebio stödjer förslaget om en reduktionspliktsavgift på 6 kronor per kg CO2.
  • För att stimulera svensk produktion av biojetbränsle kan man redan idag avdela medel från Klimatklivet och Industriklivet, särskilt för medelstora utvecklings- och demonstrationsprojekt. För mycket stora produktionsanläggningar kan ytterligare stöd vara behövligt.

Vi använder oss av cookies.Läs mer