Tillbaka

Remissvar rörande Övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för producenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

Vi använder oss av cookies.Läs mer