Tillbaka

Regeringskansliets promemoria "Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet"

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

Sammanfattande synpunkter:

  • Förslaget innebär en ytterligare omfattande administrativ börda för de tillverkare och användare av berörda biobränslen, som genom sin verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljö och klimat och reducerar användningen av fossila bränslen. Den ökade administrativa bördan sker utanpå de tidigare krav som införts genom anläggningsbesked för biodrivmedel.
  • Producenterna av biodrivmedel och användare av skattebefriade bränslen får ägna en allt större del av sin tid åt att fylla i blanketter och sätta sig in i komplicerade regelverk, när de borde få ägna sig åt att producera, sälja och använda sina miljövänliga produkter.
  • Promemorians uppskattning av kostnaderna för den ökade administrationen är kraftigt underskattad. Regelverket kring ”företag utan rätt till statligt stöd” skapar rättsosäkerhet och kommer att leda till att många aktörer stängs ute från marknaden. Det gäller främst mindre företag och företag i andra länder. Regelverket kommer därför att fungera som ett handelshinder.
  • Det nya regelverket innebär att man inför en ökad grad av osäkerhet för producenterna, distributörerna och användarna av de skattebefriade bränslena. Vi är övertygade om att detta kommer att hämma utvecklingen av marknaden för förnybara bränslen och därmed få direkta och indirekta negativa effekter för klimatpolitiken.
  • Offentliggörandet av uppgifter på den webb-plats som inrättas för information om stödmottagarnas statsstöd strider mot den gängse företagssekretessen och kan komma att allvarligt skada enskilda företags verksamhet.

Vi använder oss av cookies.Läs mer