Tillbaka

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svebio är aktiva både i Europa, genom AEBIOM, och på global nivå, genom World Bioenergy Association, WBA. Svebio är den samlande kraften och mötesplatsen för alla de företag och enskilda som arbetar med bioenergi i Sverige.

Svebio har idag runt 270 medlemmar med företag verksamma i hela produktionskedjan. Dessutom har Svebio ett öppet nätverk BioDriv med ca 60 organisationer och företag där i princip samtliga större svenska biodrivmedelsföretag och dess branschaktörer är medlemmar. BioDriv inkluderar alla biodrivmedel och råvaror till dessa.

Sammanfattande synpunkter 

  • Svebio ser mycket positivt på att regeringen nu vill införa en reduktionsplikt som premierar biodrivmedel med bättre klimatreduktion. Denna lösning har också förordats av branschen.
  • Vi är positiva till att det blir en tvingande plikt, vilket kommer att medföra en permanent årligen ökande marknad för biodrivmedel i bensin och diesel.
  • Förslaget har brister som, om de inte åtgärdas, riskerar att försvåra arbetet med att nå en fossilfri fordonsflotta. I sämsta fall kan förslaget innebära en försämring jämfört med dagsläget. Samtidigt förstår vi att delar av problematiken beror på osäkerhet om politiken i EU, exempelvis kommande ändringar av Förnybartdirektivet.
  • Svebio anser att kvotnivåerna är för låga, både för bensin och diesel. Vi är också kritiska till att kvotnivåer bara anges till 2020. Samtidigt är det glädjande är att ambitionen om reduktion höjts i förhållande till de sex myndigheternas rapport från november.
  • Det ges heller ingen långsiktig garanti för fortsatt skattebefrielse för högkoncentrerade biodrivmedel. Här kvarstår problemen med statsstödsreglerna och godkännande från EU.
  • Sammantaget innebär det att kortsiktigheten och osäkerheten består på marknaden för biodrivmedel, och att förslagen inte ger tillräcklig grund för investeringar i nya produktionsanläggningar.
  • Vi noterar att skatten på E85 och rapsdiesel avskaffas 1 januari 2018, men önskar att denna skattebefrielse kan genomföras redan 1 augusti i år.

Vi använder oss av cookies.Läs mer