Tillbaka

PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade PM och vill framföra följande:

Svebios uppfattning i sammanfattning

  • Svebio stödjer de föreslagna ändringarna i plan- och byggförordningen.
  • Undantaget från energiprestanda för energi som produceras från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt i §3 bör tas bort.
  • Ändringarna bör följas upp med en kontrollstation efter några år för att bedöma om de fått avsedd effekt beträffande teknikneutralitet.
  • Effektproblematiken måste utredas vidare med inriktning att återkomma med konkreta förslag till åtgärder.
  • Uppdraget till Boverket och Energimyndigheten att ta fram kompletterande krav som utgår från byggnaders energibehov, ”använd energi”, bör genomföras skyndsamt.

Vi använder oss av cookies.Läs mer