Tillbaka

Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade rapport och förslag och vill framföra följande. Svebio verkar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomisk optimalt sätt inom ramen för ett 100 procent förnybart energisystem. Svebio har bland sina medlemmar företag som levererar råvara till biobränslen, som tillverkar och marknadsför biobränslen, som tillverkar utrustning för användning av biobränslen och som använder biobränsle

Svebios ståndpunkt i sammanfattning

  • Svebio betonar värdet av att slå vakt om miljövänlig vedeldning som förnybar uppvärmningsform för att ta vara på lokala energiresurser, lösa effektproblem och bidra till försörjningstrygghet.
  • Svebio stödjer inriktningen att mönstra ut äldre vedpannor för att kraftigt minska utsläppen av bens(a)pyren, partiklar och sot.
  • Svebio har länge förordat införandet av en skrotningspremie för gamla pannor, villkorat med att man ersätter den skrotade pannan med en modern eldningsutrustning för biobränsleeldning. Om man istället inför en direkt subvention för pannbyte är det viktigt att man skapar garantier för att de gamla pannorna verkligen skrotas och inte kommer ut på andrahandsmarknaden.
  • Svebio motsätter sig att stöd ges för att ersätta biobränsleeldning med värmepump, eftersom en sådan förstärker effektproblemen i det lokala elnätet och på nationell nivå. Däremot accepterar vi att man kan få stöd även vid konvertering till fjärrvärme.
  • Svebio anser att stödet inte bör avgränsas till tätorter, utan gälla för alla hushåll.
  • Svebio vill påminna om de problem som uppstår när man inför ett tidsbegränsat stöd, ”stop-and-go-effekter” som kan skapa stora problem för marknadens aktörer. Regelverket bör utformas så att det motverkar sådana effekter. Vi har konkreta förslag på hur detta bör göras.
  • När det gäller etappmål för småskalig vedeldning anser vi att alternativ formulering 1, att reducera utsläppen med viss procent till ett visst årtal, är att föredra.

Vi använder oss av cookies.Läs mer