Tillbaka

Nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning L2013/3287/RS

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 20012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning.

Svebio har tidigare lämnat synpunkter på remissen om EU: timmerförordning. Vi välkomnar kompletteringen och ser positivt på förslaget i och med att det nu blir tydligare vad som utgör en illegal avverkning i timmerförordningens bemärkelse.

Vi använder oss av cookies.Läs mer