Tillbaka

Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rubricerade utredning på remiss, men önskar framföra följande.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Utredningen har frångått sina direktiv genom att enbart behandla småskalig elproduktion från solceller och inte berört andra typer av småskalig elproduktion.
  • Svebio avstyrker införandet av ett kvotsystem för eleffektivisering. Systemet är krångligt och riskerar att inte bli teknikneutralt.
  • För att minska effektbelastningen vintertid bör man i första hand satsa på att reducera användningen av elbaserad uppvärmning.
  • Effektutmaningen kan inte ensidigt hanteras från användningssidan. Styrbar biokraftproduktion kan bidra till att klara effektbehoven vintertid.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer