Tillbaka

Miljömålsberedningens delbetänkande Hållbar markanvändning, Del 1, SOU 2013:43

Svebio verkar för en ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio har ca 300 medlemsföretag. Våra medlemsföretag är allt från stora skogskoncerner och energiföretag till utrustningstillverkare och enmanskonsulter. Vi vill framföra följande över remissen om Hållbar markanvändning som är ett delbetänkande från Miljömålsberedningen.

Allmänna synpunkter

Delbetänkandet har alltför ensidigt fokus mot biologisk mångfald. Miljömålsberedningens uppgift är att föreslå strategier för hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås och samtidigt visa på avvägningar mellan olika miljömål liksom mellan miljömål och andra viktiga samhällsmål. I betänkandet är fokus till övervägande del på biologisk mångfald, ofta på bekostnad av andra samhällsmål. Alla föreslagna etappmål utom det om ett nationellt skogsprogram inriktas på biologisk mångfald vilket gör att hela strategin får en påtaglig slagsida. Frågor som berör ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter liksom energi- och klimataspekter och möjligheter att ersätta miljöskadliga produkter är helt åsidosatta.

Vi använder oss av cookies.Läs mer