Tillbaka

Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en ideell organisation som verkar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt och för ett 100 procent förnybart energisystem. I Svebio finns företag och enskilda som är verksamma i hela försörjningskedjan för bioenergi, från råvaruproduktion till slutanvändning. Svebio är aktiv medlem i Bioenergy Europe (tidigare AEBIOM) som är vår motsvarighet på Europanivå.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Klimatstrategi ställer upp ambitiösa mål för EU 2050, som innebär att EU kan vara en ledande aktör i det globala klimatarbetet.
  • Mot bakgrund av dessa ambitiösa långsiktiga mål och det skärpta klimatmålet i Paris borde EU också ytterligare skärpa målen 2030.
  • Särskilt mål och ambitioner för transportsektorn är för låga mot bakgrund av sektorn stora beroende av fossila drivmedel.
  • EU:s negativa syn på biodrivmedel från jordbruksgrödor måste omprövas. Underlagsmaterialet för klimatstrategin visar att det finns stora resurser i form av friställd odlingsmark som kan utnyttjas för energigrödor.
  • Bioenergin har fått en mycket underordnad roll i strategin, trots att bioenergi står för 60 procent av den förnybara energin i EU, svarar för en stor del av tillväxten inom förnybar energi och kan användas i alla samhällssektorer och för alla typer av energibehov.

Vi använder oss av cookies.Läs mer