Tillbaka

MCP-direktivet

Remissyttrande över Naturvårdsverket förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet).

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Revisionen av emissionsfaktorerna för energianläggningar och de konsekvensberäkningar som görs i rapportens bilaga visar att de berörda värmeverken står för en mycket liten del av miljö- och hälsopåverkan från partiklar. EU:s miljöbyrå EEA:s senaste luftkvalitetsrapport visar också att Sverige har den lägsta halten av partiklar (PM2,5) i luften i EU.
  • Svebio anser mot den bakgrunden att Sverige bör utnyttja de möjligheter som ges i direktivet att senarelägga tillämpningen av de skärpta gränsvärdena för partikelutsläpp för befintliga biobränslepannor i fjärrvärme 5 – 50 MW.
  • Den tillämpning av direktivet som Naturvårdsverket föreslår för befintliga pannor innebär en betydande extra kostnad för de berörda företagen utan att ge påtaglig miljö- och hälsonytta.
  • Svebio anser att Sverige bör utnyttja den möjlighet som ges i direktivet att förlänga tiden för befintliga anläggningar med begränsad drifttid till 1000 timmar.
  • När det gäller tillämpningen av direktivet för nya anläggningar stödjer vi Naturvårdsverkets förslag.
  • Vi välkomnar möjligheten att nu få ett samlat nationellt register för anläggningarna. Registret bör innehålla en redovisning av uppmätta emissioner i enlighet med de uppgifter som lämnas i miljörapporterna.

Vi använder oss av cookies.Läs mer