Tillbaka

Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Promemorians förslag är en direkt tolkning av hur ändringarna i det så kallade ILUC-direktivet ska implementeras i den svenska hållbarhetslagen. Den bygger på förslag från Energimyndigheten och innebär vad vi kan bedöma att man gjort rimliga avvägningar av vad som måste implementeras och vad som kan lämnas därhän på grund av svenska förhållanden. Vi vill emellertid framhålla några problem i regelverket så som det nu ser ut:

  • De bestämmelser som nu ska tillämpas kommer att gälla bara under ett par år. Redan från 1 januari 2021 kommer det nya Förnybartdirektivet (RED II) att träda i kraft, vilket sannolikt innebär att dubbelräkningen upphör. I dess ställe kan det komma ett nytt krav på en obligatorisk nationell kvot för så kallade avancerade biodrivmedel.
    Denna kan komma att grundas på delvis andra kategoriseringar än det nu gällande direktivet. Lagen kan då åter behöva ändras. De återkommande ändringarna i regelverken skapar osäkerhet för investerare och företag som är verksamma inom förnybara drivmedel och leder till minskat intresse och höjda kostnader för omställningen av transportsektorn.
  • Bestämmelsen om att avfall inte ska ha ”avsiktligt manipulerats eller kontaminerats” är svår att tillämpa. Vem ska göra denna bedömning och hur ska man kunna avgöra om en förorening i en produkt är avsiktlig, alternativt om det rör sig om en manipulation? Vem kan bedöma en aktörs avsikt?
  • Den nya regeln om restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk kan skapa nya gränsdragningsproblem och svårigheter att använda sådana restprodukter, eftersom man då måste spåra råvaran tillbaka till odling.

Vi använder oss av cookies.Läs mer