Tillbaka

Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.

Ett aktivt och hållbart skogsbruk är ryggraden i den svenska omställningen till bioekonomin. Det är också en förutsättning för det svenska energisystemet. Omkring en tredjedel av den svenska energianvändningen utgörs av bioenergi, varav huvuddelen är biobränslen från skogen, främst restprodukter och biprodukter i skogsindustrin men även primära skogsbränslen från skogsbruket.

Bioenergins betydelse för energiförsörjningen har ökat kraftigt under de senaste åren, och förväntas öka ytterligare under kommande år för att bidra till att uppfylla målet om ett klimatneutralt Sverige. Skogen har en central roll inom klimatpolitiken, både som leverantör av material och bränslen, för substitution av fossila råvaror och bränslen, och för inbindning av koldioxid genom skogens tillväxt.

Den svenska överimplementeringen av EU:s artskyddsförordning riskerar att minska tillgången på skogsbiomassa utan att detta är motiverat av bevarandeskäl.

Vi använder oss av cookies.Läs mer