Tillbaka

Förslag till genomförande av Energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

  • Det svenska intensitetsmålet (minus 20 procent jämfört med BNP) bör kompletteras med en målsättning att 2020 nå oförändrad eller helst minskad absolut energianvändning. En sådan utveckling är möjlig och sannolik mot bakgrund av den oförändrade energianvändning Sverige haft under lång tid.
  • Energieffektivisering är inget mål i sig, utan ett medel. För förnybar energi som inte ger klimatpåverkan finns inga motiv för kostsamma energieffektiviseringsåtgärder. Energieffektiviseringsåtgärder bör genomföras när de är ekonomiskt motiverade.
  • Energieffektiviseringen styrs bäst med starka generella styrmedel som koldioxidskatt och energiskatt. Svebio avråder från introduktion av vita certifikat i Sverige.
  • Boverkets nybyggnadsregler bör revideras för att stå i överensstämmelse med direktivets inriktning på att effektivisera användningen av primärenergi. De nuvarande reglerna utgår från inköpt energi, vilket missgynnar vissa tekniska lösningar och ger felaktig styrning av klimatpåverkan.
  • Vid energikartläggning i företag bör man samtidigt analysera möjligheterna att ansluta till fjärrvärme och att konvertera från fossila bränslen till förnybara energilösningar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer