Tillbaka

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för en ekonomiskt och miljömässigt optimal ökad användning av bioenergi. Svebio har cirka 300 medlemmar, främst företag verksamma i bioenergins försörjningskedja.

Valet av systemgräns

Svebio tillstyrker förslaget att gå ifrån systemgränsen levererad (köpt) energi. Svebio förordar dock att systemgränsen använd energi ska används istället för den av Boverket föreslagna systemgränsen primärenergi. Både Miljömålsberedningen och Energikommissionen förordar systemgränsen använd energi. Tack vare dessa två utredningar finns det en bred politisk enighet om vilken systemgräns som är att föredra.

Vi använder oss av cookies.Läs mer