Tillbaka

Förslag till ändring i drivmedelslagen (2011:319) och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förslaget innebär att över hälften av Sveriges tankstationer undantas från kraven om att tillhandahålla ett förnybart drivmedel. Förändringen försvårar därmed arbetet med att uppfylla regeringen målsättning med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

För att skydda redan genomförda kostsamma investeringar i infrastruktur och fordon för förnybara drivmedel bör regeringen stimulera en marknadstillväxt för förnybara drivmedel istället för att sänka kraven på drivmedelsleverantörer.

  • Svebio motsätter sig sänkning av kraven i pumplagen, då inte ligger i linje med regerings uttalade mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt en transportsektor utan nettoustläpp av klimatgaser till 2050.
  • Svebio anser att det är rimligt att enskilda tankstationsägare ej ska avkrävas administrativt merarbete. Vi ställer oss därför positivt till förändringen att dispens kan ges för så lång tid som är rimlig med hänsyn till omständigheterna. En regelförenkling som borde anses tillräcklig i sig självt för att lätta bördan för mindre tankställen, utan en sänkning av kraven i pumplagen.
  • Svebio har ingen kommentar till uppdateringen av bränslespecifikationerna.

Vi använder oss av cookies.Läs mer