Tillbaka

Förslag till ändring av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:xx

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Svebio stödjer förslaget om att införa viktningsfaktorer istället för de nu gällande primärenergifaktorerna.
  • Svebio föreslår att viktningsfaktorn för biobränslen sänks från 0,6 till 0,5.
  • Svebio anser att frågan om eleffektbehov i nya småhus behöver analyseras vidare för att eventuellt sänka riktvärdet för installerad eleffekt.
  • Svebio stödjer den föreslagna nivån för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient.
  • Hur det nya regelverket slår i praktiken bör följas noga av Boverket, och förslagsvis bör man redan nu planera en kontrollstation för uppföljning.

Vi använder oss av cookies.Läs mer