Tillbaka

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapporter och vill framföra följande:

Svebio saknar kompetens att bedöma hur ändamålsenligt de föreslagna systemen för statistikinsamling och spårbarhet är och avstår därför från att yttra sig i den delen.

Allmänt gäller att man måste göra en avvägning mellan behovet av förbättrad statistik och den administrativa bördan för berörda företag.

Inom Svebios område är det framför allt bristande kunskap om import av och handel med olika typer av brännbart avfall, särskilt returträ, som skapar osäkerhet på marknaden. I den officiella statistik över produktionen av oförädlade trädbränslen som Energimyndigheten sedan ett par år publicerar har det hittills inte varit möjligt att ange produktion och import av återvunnet trädbränsle (rt-flis). Vad vi förstår krävs bara anmälan för bygg- och rivningsavfall men inte för återvunnet trädbränsle generellt. Importen av rt-flis och hushållsavfall har under de senaste åren starkt påverkat den inhemska marknaden för trädbränslen, och det är angeläget att Energimyndigheten och Naturvårdsverket tillsammans får en bild av hur importen av denna typ av avfall utvecklas.

Vi använder oss av cookies.Läs mer