Tillbaka

Finansdepartementets promemoria avseende vissa förfaranderegler på energiskatteområdet

Förslaget innebär att regeringens möjlighet att i särskilda fall medge befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter minskar. Den föreslagna förändringen innebär att nuvarande och framtida regeringars möjlighet att genomföra enskilda riktade satsningar på innovativ klimatteknik minskar. Svebio/BioDriv ser därför inget behov att ändra nuvarande skrivningar då dispensförfarande har utgjort ett framgångs

Bakgrund:

Nuvarande skrivning i lagen (1994:1776) om skatt på energi med dispens att skattebefria bränslen som förbrukas inom pilotprojekt har möjliggjort riktade satsningar på förnybara biodrivmedel i Sverige. Tidigare pilotprojekt för biodrivmedel har blivit så framgångsrika att detta dispensförfarande ej längre används.

Det dispensförfarande som nu finansdepartementet föreslår att ta bort har erbjudit regeringen ett handlingsutrymme att genomföra riktade satsningar för att skapa en marknad för ny innovativ miljöteknik. Erfarenheterna, från biodrivmedelssatsningarna, visar tydligt att möjligheten att under en begränsad tid ge dispens för befrielse från koldioxid och energiskatt för bränslen som förbrukas inom pilotprojekt har varit ett framgångsrikt styrmedel. En möjlighet som nu föreslås tas bort.

Den föreslagna förändringen innebär minskade möjligheter för nuvarande och framtida regeringar att genomföra riktade satsningar på innovativ klimatteknik. Svebio/BioDriv ser därför inget behov att ändra nuvarande skrivningar då dispensförfarandet har varit framgångsrikt.

Vi använder oss av cookies.Läs mer