Tillbaka

EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirektiv COM (2016) 767

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för en ekonomiskt och miljömässigt optimal ökad användning av bioenergi. Svebio har cirka 300 medlemmar, främst företag verksamma i bioenergins försörjningskedja. Svebio är också verksamt på EU-nivå som aktiv medlem i den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM. Vi har deltagit i det remissmöte som hölls 10 februari, men vill även framföra följande skriftliga synpunkter.

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • EU:s energi- och klimatpolitik bör styras med generella styrmedel, främst prissättning av koldioxidutsläpp genom stärkt utsläppshandel och koldioxidbeskattning i övriga sektorer. Med en sådan politik skulle all den detaljreglering som nu föreslås i detta och andra direktiv kunna undvikas.
  • Målet på 27 procent förnybart 2030 är för lågt och måste höjas.
  • Förslaget om utfasningen av biodrivmedel från åkergrödor måste stoppas. Med den föreslagna utfasningen försvåras EU:s och Sveriges klimatpolitik inom transportsektorn. Utsläppen från trafiken blir onödigt stora och EU:s beroende av importerade bränslen består.
  • EU bör istället utnyttja de resurser som finns i jordbruket och i skogsbruket för att snabbt öka produktionen av alla typer av biodrivmedel. Alla hänvisningar i texten om att bioenergi är en begränsad resurs bör strykas.
  • Det föreslagna nya regelverket för hållbarhetskriterier för biobränslen från skog är i huvudsak bra. Det är viktigt att man inte ställer andra och högre krav på biomassa för energiändamål än på skogsråvara för andra ändamål.
  • EU bör inte reglera fjärrvärmesektorn, utan bör satsa på att uppmuntra utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i hela unionen för att effektivt utnyttja bio- och avfallsbränslen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer