Tillbaka

Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framföra följande:

Svebio verkar för att öka produktionen av biokraft i den svenska elförsörjningen och ser elcertifikatsystemet som det bästa medlet för detta. Svebio verkar också för att det svenska energisystemet ska bli 100 procent förnybart.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Det är rätt att öka kvoterna i elcertifikatsystemet så att Sverige uppfyller åtagandena i avtalet med Norge.
  • Skälet till att kvoterna måste öka är att den kvotpliktiga elanvändningen inte utvecklats så som tidigare prognostiserats. Vi ifrågasätter om den nya prognosen för elanvändning fram till 2035 är trovärdig. En ytterligare justering av kvoterna kommer troligen att krävas inom ett par år.
  • Kombinationen med bibehållen ny produktionsvolym från elcertifikatsystemet, sjunkande elefterfrågan och bibehållen eller effekthöjd kärnkraft leder till en växande överkapacitet i elförsörjningen som ger stora överskott och pressade marknadspriser. För producenterna av förnybar el som är beroende både av intäkt från elcertifikaten och av intäkt från försäljning till marknadspris innebär det kraftigt sjunkande lönsamhet. Producenter som fasas ut ur elcertifikatsystemet kan komma att slås ut.
  • För att rätta till obalanserna på elmarknaden bör 3 – 4 kärnkraftsreaktorer avvecklas fram till 2020.
  • De svenska och norska regeringarna måste mycket snart klargöra vilka ambitioner man har när det gäller utbyggnaden av förnybar elproduktion efter 2020. Investeringarna i förnybar elproduktion måste fortsätta på en hög nivå även efter 2020.
  • Svebio stödjer förslagen om att öka informationen och transparensen inom systemet, men vi ser gärna en månatlig rapportering av den kvotpliktiga elanvändningen och därmed efterfrågan på certifikat.

Vi använder oss av cookies.Läs mer