Tillbaka

Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns producenter av biokraft inom fjärrvärmesektorn och i skogsindustrin, samt leverantörer av utrustning och bränslen för biokraftproduktion. Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • För stabilitet i det svenska elsystemet och tillgång till effekt i våra större tätorter är det angeläget att slå vakt om befintlig biokraftproduktion och ge incitament för fortsatt utbyggnad av biokraftvärme. Elcertifikatsystemet har, med sin nuvarande utformning, spelat ut sin roll i detta avseende.
  • Redan inom ett par år kommer sannolikt målet för elcertifikatsystemet att uppfyllas genom den snabba utbyggnaden av vindkraft, och priset på certifikat att gå mot noll. Utformandet av en eventuell stoppregel är i det perspektivet en sekundär fråga, och kommer inte att kunna förhindra en sådan utveckling. Svebio avstår från att ta ställning till frågan om utformning av stoppregel i systemet.
  • Vi stödjer förslaget om att avveckla elcertifikat för mikroproducenter av el, emn anser att certifikat kan utgår för mindre anläggningar för biokraft, som kan erbjuda produktion minst 4 000 timmar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer