Tillbaka

Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning (ER 2016:09)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande:

Rapporten behandlar några avgränsade frågeställningar kring tillämpningen av elcertifikatsystemet. En senare rapport, aviserad till 18 oktober, kommer att behandla mer övergripande frågor kring elcertifikatsystemets framtid. Vi vill i detta yttrande dels kommentera de förslag som finns i rapporten, dels framföra synpunkter på den fortsatta hanteringen av elcertifikatsfrågan.

Svebio har lämnat ett förslag till reformerat elcertifikatsystem till Kontrollstation 2017, som inte kommenterats i den här rapporten. Vi utgår från att våra synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Vi använder oss av cookies.Läs mer