Tillbaka

Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2

Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19) Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Svebio avvisar förslaget att fortsätta elcertifikatsystemet med i huvudsak oförändrat regelverk efter 2020. Regelverket bör istället förändras så att det belönar tillgång till effekt, och inte bara elproduktion. En sådan inriktning har lagts fast i ramöverenskommelsen från juni 2016 mellan en bred politisk majoritet av fem partier.
  • Svebio har presenterat ett konkret förslag till hur en sådan förändring av elcertifikatsystemet kan ske. Förslaget har delgetts Energimyndigheten men finns inte kommenterat i rapporten (det biläggs detta yttrande).
  • Utan en förändring av elcertifikatsystemet kommer volatiliteten att öka, både vad gäller elproduktionen, som blir allt mer kortsiktigt väderberoende, och elpriset, som tidvis kommer att gå mot noll och vid andra tillfällen bli mycket högt. Skälet till detta är att variationen ökar men helt utan korrelation till efterfrågan på elmarknaden. Att underlåta att förändra elcertifikatsystemet ger därför onödigt ökade kostnader på två sätt. Dels kostnader för ökad ledningskapacitet för att leda bort icke efterfrågad elproduktion, dels nytt stödbehov för att tillfredsställa elbehovet då det är kallt och inte blåser.
  • Genom den kraftigt ökade produktionskapaciteten kommer vi att få ett bestående produktionsöverskott med pressade elpriser, som inte motsvarar de långsiktiga marginalkostnaderna för ny elproduktion. Det kommer att leda till krav på bestående subventioner för ny produktion, samtidigt som befintlig, väl fungerande förnybar produktionskapacitet avvecklas eller utnyttjas dåligt.
  • Överskottet och de låga priserna skapar på kort och mellankort sikt en snedvriden konkurrenssituation mellan el och andra energibärare, vilket leder till felinvesteringar som inte är långsiktigt hållbara.

Vi använder oss av cookies.Läs mer