Tillbaka

Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i Energieffektiviseringsdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande:

Energieffektiviseringsdirektivet är en del av EU:s samlade klimat- och energistrategi, och direktivets syfte är att ange ett regelverk som ska hjälpa medlemsstaterna att uppnå effektiviseringsmålet på 20 procent till 2020.

Tyvärr är direktivet inte alltid lätt att tolka och tillämpa, och artikel 7 är ett bra exempel på detta. Istället för att förlita sig på generella styrmedel och marknadslösningar har EU en tendens att införa krångliga regleringar med starka inslag av planekonomisk styrning.

Enligt Svebios uppfattning styrs energi- och klimatpolitiken bäst med långsiktiga generella styrmedel enligt principen att förorenaren ska betala för sin miljöbelastning. Energieffektivisering kommer därefter att genomföras i den utsträckning den är ekonomiskt motiverad för hushåll och företag. För att underlätta för marknadens aktörer att genomföra lönsamma effektiviseringar kan det behövas informationsinsatser, vilka därför kan vara mycket kostnadseffektiva för staten.

Vi använder oss av cookies.Läs mer