Tillbaka

Energimarknadsinspektionens rapport "Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)"

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande:

Svebio verkar för ett 100 procent förnybart energisystem med låg klimatpåverkan. Den inriktningen har idag ett brett politiskt stöd, senast genom energiöverenskommelsen och genom de förslag som lagts av Miljömålsberedningen.

En konsekvens av denna klimat- och energipolitiska inriktning är att användningen av fossil gas måste avvecklas och ersättas av förnybara energikällor. Ett alternativ i den omställningen är en växling från fossil gas till biogas i befintligt distributionssystem. I hur stor grad denna växling kan ske kommer att bestämmas av ekonomin och tillgängliga potentialer av råvara för biogasproduktion i naturgasnätets närhet, samt av styrmedel och andra regelverk.

Staten och myndigheterna bör underlätta växlingen genom en tydlig reglering som gynnar omställningen. De förslag som läggs av Energimarknadsinspektionen bör i första hand ses i detta perspektiv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer